การติดต่อ
 
  ที่อยู่

 
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (สพส.) อาคาร 5 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เลขที่ 2143/1 ถนนพลหโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
      โทรศัพท์ : 0 - 2940 - 6180, 0 - 2940 - 6190
      เว็บไซต์ : www.agriqua.doae.go.th
      E - mail : agriqua@doae.go.th
........................................................................................................................................................................................................................................................................
  ผู้เชียวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
        โทรศัพท์ : 0 - 2940 - 6163 ต่อ 470 โทรสาร : 0 - 2940 - 6190
      E - mail :

........................................................................................................................................................................................................................................................................
  ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบร.) ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
       โทรศัพท์ : 0 - 2940 - 6189 ต่อ 441 โทรสาร : 0 - 2940 - 6190
      E - mail :
........................................................................................................................................................................................................................................................................
  ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า (สบภ.) ชั้น 4 อาคาร 5 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
       กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โทรศัพท์ : 0 - 2955 - 1515 ต่อ 441 โทรสาร : 0 - 2940 - 6170
   
 ฝ่ายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผัก ผลไม้ เพื่อการส่งออก โทรศัพท์ : 0 - 2955 - 1513 ต่อ 260 โทรสาร : 0 - 2940 - 6170
   
  กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานสินค้า โทรศัพท์ ,โทรสาร : 0 - 2955 - 1516
     E - mail :
........................................................................................................................................................................................................................................................................
  ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช (สพพ.) ชั้น 2 อาคาร 5 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
        กลุ่มงานจัดการพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง (กจพ.) โทรศัพท์ : 0 - 2940 - 6186, 0 - 2940 - 6184 โทรสาร : 0 - 2940 - 6184
      กลุ่มงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (กพย.) โทรศัพท์ : 0 - 2561 - 4661 โทรสาร : 0 - 2940 - 6184
      กลุ่มงานอนุบาลและขยาย (กอข.) โทรศัพท์, โทรสาร : 0 - 2940 - 6184
      E - mail : agriqua50@doae.go.th

........................................................................................................................................................................................................................................................................
  ส่วนบริหารศัตรูพืช (สบศ.) ชั้น 4 อาคาร 5 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
        กลุ่มงานพยากรณ์และเตือนการะบาด โทรศัพท์ : 0 - 2955 - 1626 โทรสาร : 0 - 2940 - 6168
      กลุ่มงานชีววิธี โทรศัพท์ : 0 - 2579 - 3664 ต่อ 471 โทรสาร : 0 - 2940 - 6168
      กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช โทรศัพท์ : 0 - 2955 - 1626, โทรสาร : 0 - 2940 - 6168
      E - mail : agriqua50@doae.go.th

.......................................................................................................................................................................................................................................................................
  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสื (กรส.) ชั้น 3 อาคาร 5 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
        อาคารปฏิบัติส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี กรมส่งเสริมการเกษตร คลอง 6 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12120
      โทรศัพท์ : 0 - 2577 - 2259 โทรสาร : 0 - 2577 - 2259

      E - mail :
........................................................................................................................................................................................................................................................................
        
   

 
Copyright  ©  2012 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์