นายประสงค์ ประไพตระกูล
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
โทรศัพท์ : 
02 - 9406180, 089 - 8966049
e - mail :
  .......................................................................................................................................
 

 

 

 

 

 

 

   -
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศัตรูพืช
โทรศัพท์ : 02 - 9406163 ต่อ 470, 081 - 8301084
e - mail :
  .......................................................................................................................................
  นางไพลินทร์ ริยาพันธุ์
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ : 02 - 9406189 ต่อ 441
e - mail :
  .......................................................................................................................................
  นางศุภลักษณ์ กลับน่วม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า
โทรศัพท์ : 02 - 9551512, 081 - 6996869
e - mail :
  .......................................................................................................................................
  นางสาวแสนสุข   รัตนผล
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช
โทรศัพท์ : 02 - 5792131 ต่อ 487
e - mail :
 
  .......................................................................................................................................
  นางวัชรีพร โอฬารกนก
ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช
โทรศัพท์ : 02 - 9406187 - 8, 081 - 7541970
e - mail :
 
  .......................................................................................................................................
  นางสาวสุขสม ชินวินิจกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีรังสี
โทรศัพท์ : 02 - 5772259, 081 - 6230866
e - mail :
 
  .......................................................................................................................................