การส่งเสริมระบบการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
          การจัดการศัตรูพืชเพื่อลดความเสี่ยงแก่เกษตรกรและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
          การพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
   
 
   
          ศึกษา พัฒนา ทดสอบ ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
          กำหนด วางแผนแนวทาง และวางแผนการให้บริการทางการเกษตร
          ให้บริการการวิเคราะห์ทางการอารักขาพืช และบริการผลิตภัณฑ์ การพยากรณ์การระบาดศัตรูพืชเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
          ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 
 
Copyright  ©  2012 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์