มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยได้มาตรฐาน
 
 
       ผลิต และให้บริการ ปัจจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
       ส่งเสริม ให้บริการ องค์ความรู้ ตรวจวิเคราะห์ และวินิจฉัยเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
       ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
 
 
Copyright  ©  2012 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์