การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างแบบง่าย
Pesticides Test Kitส่วนประกอบของน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง

อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างแบบง่ายและการใช้

 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์สารพิษ

 เกณฑ์ตัดสินผลการตรวจวิเคราะห์ GT test kit