•  

  เอกสารประกอบการบรรยาย โดย นายสุเทพ  สหายา

      - สารป้องกันกำจัดแมลงและไรศัตรูพืช

      - หน้าปก และคำนำ

      - ตำราสารป้องกันกำจัดแมลงและไร
     
  Powerpoint  การอบรมอารักขาพืช

        - เรื่องยุทธศาสตร์และรายละเอียดการจัดการศัตรูพืช ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย นางสุกัญญา  อธิปอนันต์

        - เรื่องยุทธศาสตร์และรายละเอียดการจัดการศัตรูพืช ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย นางวัชรีพร  โอฬารกนก_๑

        - เรื่องยุทธศาสตร์และรายละเอียดการจัดการศัตรูพืช ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ โดย นางวัชรีพร  โอฬารกนก_๒

        - เรื่องโรคที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจและกลยุทธ์การเลือกใช้วิธีควบคุม โดย ดร.ศรีสุข  พูนผลกุล

        - เรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบครอบคลุมพื้นที่  โดย นางวัชรีพร โอฬารกนก

        - เรื่องการรายงานการระบาดศัตรูพืช โดย นายภาณุพงศ์  สิงห์คำ

        - เรื่องศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน โดย นายกิตติศักดิ์  จันทสังข์

        - เรื่องการรายงานแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด โดย นายจุมพล  ไทยสุชาติ

        - เรื่องการสร้างผู้บันทึกข้อมูลแปลงพยากรณ์และเตือนการระบาด โดย นายจุมพล  ไทยสุชาติ

        - เรื่องการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช โดย นายจุมพล  ไทยสุชาติ

        - เรื่องการทำลายของศัตรูมะพร้าว โดย นายจุมพล  ไทยสุชาติ

        - เรื่องกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดย นายศรัณย์  วัธนธาดา

        - การวินิจฉัยศัตรูพืช โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

        - การระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

        - โรคกล้วย โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

        - โรคข้าวโพด โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

        - โรคข้าว โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

        - โรคยางพารา โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

        - โรคอ้อย โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

        - โรคมันสำปะหลัง โดย ผศ.อดิศักดิ์  บ้วนกียาพันธุ์

   

  Copyright © 2012 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1
    Free Web Counter