เครื่องมือการผลิตอ้อย

 เครื่องมือเตรียมดิน

อ้อยเป็นพืชที่มีรากยาวมาก หากว่าสภาพโครงสร้างดินดี เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของอ้อย รากอ้อยจะสามารถยาวได้ถึง 300 เซนติเมตร ซึ่งการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ของราก จะเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นอ้อยเจริญเติบโตได้เต็มที่ ทำให้ผลผลิตสูง ดังนั้น การเตรียมดินที่เหมาะสม และมีคุณภาพจ ึงเป็นขั้นตอนหนึ่ง ที่สำคัญที่จะนำไปสู่ปริมาณผลผลิตที่สูงได้ทางหนึ่ง

 

 แทรกเตอร์

แทรกเตอร์เป็นเครื่องมือชิ้นแรก ที่มีความจำเป็นในการทำไร่อ้อย เนื่องจากเป็นเครื่องต้นกำลังสำหรับเครื่องมืออื่น ๆ การเลือกใช้แทรกเตอร์ จึงมีความจำเป็นต้องเลือกขนาดกำลังให้เพียงพอ ต่อความต้องการแรงฉุดลากของเครื่องมือ ขนาดแทรกเตอร์ที่เหมาะสม สำหรับการทำไร่อ้อยอย่างมีคุณภาพ คือแทรกเตอร์ขนาด 105 แรงม้า และเป็นแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จึงจะสามารถฉุดลากเครื่องมือที่จะกล่าวถึงต่อไปได้อย่างเหมาะสม

 ไถระเบิดดินดาน

 

 เครื่องมือไถระเบิดดินดาน ใช้ไถเพื่อทำลายชั้นดินดาน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปลูกพืชไร่ที่ผ่านการเพาะปลูกมานานมากกว่า 10 ปี ซึ่งโดยทั่วไปชั้นดินดานจะเกิดที่ความลึกประมาณ 30-50 เซนติเมตรจากผิวดินส่งผลให้เกิดผลเสียต่อการผลิตพืช คือ
          - ชั้นดินดานก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดิน ในกรณีที่มีปริมาณน้ำมากในช่วงเวลาอันสั้น
          - ชั้นดินดานก่อให้เกิดน้ำขัง ทำให้พืชตายได้ในที่สุด
          - เมื่อสภาพแห้งแล้ง รากพืชไม่สามารถดูดน้ำ และอาหารใต้ชั้นดินดานได้ ทำให้พืชเหี่ยวเฉาให้ผลผลิตต่ำ และไม่สมบูรณ์และอาจตายได้ในที่สุด
           การไถเพื่อทำลายชั้นดินดานสามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของผลผลิตเดิม ทั้งนี้ การไถระเบิดดินดานควรกระทำทุก ๆ 3-5 ปีเป็นอย่างน้อย และควรไถในช่วงดินแห้ง คือ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน รวมทั้ง จะต้องทำการไถพรวนเพื่อปิดหน้าดินหลังจากการไถระเบิดดินดานทุกครั้ง

ไถบุกเบิกแบบจาน

ใช้ในการไถเตรียมดินครั้งแรก (ไถดะ) ก่อนการเพาะปลูก ไถที่ใช้จะเป็นแบบ 3 หรือ 4 จานแล้วแต่ขนาดของแทรกเตอร์ โดยปรกติแล้วไถบุกเบิกแบบจานควรใช้กับพื้นที่ที่มีหิน รากไม้ หรือพื้นที่บุกเบิกใหม่ ๆ แต่สำหรับพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกมานาน หรือได้รับการปรับปรุงแล้วควรเลือกใช้ไถหัวหมูหรือไถแบบจานเหลี่ยมในการเตรียมดินครั้งแรก

ไถหัวหมู

ควรใช้ไถหัวหมูในการเตรียมดินปกติ หลังการไถระเบิดดินดาน ซึ่งจะทำให้เกิดการพลิกหน้าดินกลบวัชพืชได้ดีกว่าไถบุกเบิกมาก แต่ไถหัวหมูไม่เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีตอไม้หรือหินใต้ดินเพราะจะทำให้เครื่องมือเสียหายได้

ไถสี่เหลี่ยม

ไถสี่เหลี่ยมเป็นเครื่องมือสำหรับการไถเตรียมดินครั้งแรกเช่นเดียวกับไถจานและไถหัวหมู ซึ่งข้อดีของไถสี่เหลี่ยม คือสามารถออกแบบใหหันใบไถกลับไปกลับมา ให้สามารถไถพลิกดินไปทางด้านซ้ายหรือขวาได้ดี จึงทำให้สะดวกและประหยัดน้ำมันรถแทรกเตอร์ แต่อย่างไรก็ตามไถสี่เหลี่ยมไม่เหมาะที่จะใช้กับพื้นที่มีตอไม้หรือหินเช่นเดียวกับไถหัวหมู

ไถผานเจ็ด

ไถผานจาน 7 จาน ใช้ในการเพื่อย่อยหน้าดินให้ละเอียดก่อนกับการปลูกพืช ซึ่งหากเลือกใช้ไถผานเจ็ดจานควรทำการไถย่อยหน้าดิน 2-3 รอบ เพื่อให้ดินมีความละเอียดเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชต่อไป

พรวนชุด

พรวนชุดแบบจานใช้ในการพรวนย่อยหน้าดิน หลังการไถระเบิดดินดาน หรือหลังการไถเตรียมดินครั้งแรก เช่นเดียวกับไถผานเจ็ด แต่จะมีจำนวนจานมากกว่าโดยมีการวางจานพรวนเป็นสองแถว และมีการหันจานพรวนแถวหน้าและหลังสลับกัน ทำให้ดินที่ผ่านการพรวนจะมีก้อนดินละเอียดกว่าไถผานเจ็ด ถึง 3 เท่า และยังกินดินได้ลึกกว่า ทำให้ได้หน้าดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำและอาหารของพืชเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งพรวนชุดมีหลายขนาด เช่น 16 ,20 ,24, หรือ 36 จาน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นกำลัง

เครื่องตีดินแบบหมุนวน
หรือจอบหมุนแบบกวน

เครื่องตีดินแบบหมุนวน เป็นเครื่องมือพรวนย่อยดินให้มีขนาดเล็กเช่นเดียวกับเครื่องมือ
ไถพรวนชนิดอื่น โดยจะมีลักษณะกวนดินในแนวตั้งทำให้เม็ดดินหลวม ไม่กระแทกดินให้อัดแน่นเหมือนจอบหมุนปกติ ใช้งานโดยการติดท้ายรถแทรกเตอร์และพ่วงต่อกำลังจากเพลาอำนวยกำลัง มีข้อดี คือสามารถย่อยหน้าดินให้ละเอียดได้ดีกว่าเครื่องมือไถพรวนชนิดอื่น และสภาพพื้นที่หลังการทำงานจะมีลักษณะเรียบมีการเรียงตัวของเม็ดดินอย่างเป็นระเบียบ ทำให้สะดวกกับการใช้เครื่องมือปลูกพืชต่อไป

เครื่องมือปรับหน้าดิน

เครื่องมือปรับหน้าดินใช้ปรับระดับหน้าดินในแปลงเพาะปลูกให้เรียบสม่ำเสมอทำให้
ควบคุมระดับน้ำได้เท่ากันทั้งคืนส่งผลมห้ผลผลิตที่ได้รับมีความสมบูรณ์สม่ำเสมอได้ปริมาณผลผลิตที่แน่นอน ไม่เสียหายเป็นหย่อม ๆ ดังที่พบอยู่เสมอในแปลงพืชทั่วไป

เครื่องมือปลูก

เครื่องปลูกอ้อย

เป็นเครื่องปลูกอ้อยพร้อมเทรลเลอร์บรรทุกต้นพันธุ์อ้อย เครื่องปลูกจะมีระบบตัดท่อนพันธุ์ใส่ปุ๋ยและฉีดน้ำยากันเชื้อราก่อนการวางท่อนพันธุ์ลงดิน รวมทั้งระบบกลบดินบนท่อนพันธุ์ที่ปลูกแล้ว สามารถทำงานได้ประมาณวันละ 25 ไร่ (8 ชั่วโมง) ติดตั้งใช้งานโดยการติดพ่วงรถแทรกเตอร์

      เครื่องมือดูแลรักษา

เครื่องใส่ปุ๋ยข้างกออ้อย

เป็นเครื่องมือใส่ปุ๋ยข้างกออ้อยใช้พ่วงท้ายแทรกเตอร์เพื่อให้เครื่องทำงาน สามารถใช้ใส่ปุ๋ยได้ทั้งอ้อยปลูกใหม่อายุ 3-4 เดือน และใส่ปุ๋ยอ้อยตอพร้อมการตัดรากข้างกออ้อยเพื่อควบคุมให้อ้อยแตกกออยู่เฉพาะในแถวปลูก
  เครื่องพ่นยา
ในกรณีที่ความจำเป็นต้องกำจัดหญ้าด้วยยากำจัดวัชพืช ก็ควรใช้เครื่องพ่นยาแบบติดท้ายรถแทรกเตอร์ เพราะจะช่วยให้เกษตรกรสัมผัสกับสารเคมีน้อยกว่าการเดินพ่น
เครื่องตัดกออ้อย
อ้อยตอควรได้รับการตัดตออ้อยให้เสมอดินและสม่ำเสมอกันซึ่งในการตัดอ้อยด้วยแรงงานคนโดยทั่วไปไม่สามารถกระทำได้ จำเป็นต้องมีการตัดตออ้อยให้เสมอดินอีกครั้งเพื่อให้ได้อ้อยตอที่แข็งแรงและให้ผลผลิตเต็มที่ โดยการใช้เครื่องตัดตออ้อยแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

เครื่องคราดลูกหญ้า 48 ซี่
 

ใช้คราดลูกหญ้าทั้งในร่องและระหว่างร่องในขณะที่ลูกหญามีขนาด 2 ใบ และยังใช้คราดหลังปลูก ถ้ามีฝนตกจะใช้คราดเปิดหน้าดินเพื่อให้อ้อยแทงหน่อขึ้นมาได้

คราดสปริง 8 ซี่

ใช้คราดพรวนดินและคราดลูกหญ้าระหว่างร่องอ้อยสำหรับอ้อยใหม่หรืออ้อยตอสามารถใส่ปุ๋ยไปพร้อมกับการคราดหญ้าพรวนดินได้ด้วย

เครื่องคีบอ้อย

ในกรณีที่มีการผลิตอ้อยพันธุ์ ที่ต้องการรักษาความสมบูรณ์ของตาอ้อยไม่ให้ซ้ำ หรือในแหล่งที่แรงงานราคาสูง ควรใช้เครื่องคีบอ้อยในการขนย้ายอ้อยขึ้น-ลงบรรทุกโดยใช้ยึดติดกับรถแทรกเตอร์ และสามารถถอดออกได้เมื่อเลิกใช้งาน