ปีที่ 10 ฉบับที่ 47 ประจำวันที่ 5 กันยายน 2555เพลี้ยไฟข้าว

          เกษตรกรที่ปลูกข้าวอยู่ในช่วงระยะกล้า (๐ – ๔๐ วัน) ควรหมั่นสำรวจแปลงนาข้าวอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากในขณะนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เกิดความแห้งแล้ง ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยไฟทำลายใบข้าว โดยใช้ปากเขี่ยดูดน้ำเลี้ยงจากใบข้าว ทำให้ปลายใบแห้ง ขอบใบม้วนเข้าหากันคล้ายเข็ม เป็นสีน้ำตาลคล้ายถูกไฟลวก อาการรุนแรงข้าวจะแห้งตายเป็นหย่อมๆ วิธีตรวจสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ใช้มือเปียกน้ำลูบผ่านปลายใบข้าวถ้าม
ีเพลี้ยไฟจะติดมือ

          กรมส่งเสริมการเกษตรขอแนะนำวิธีการป้องกันและกำจัดดังนี้

ใช้วิธีกล ถ้ากระทงนาใดเก็บกักน้ำอยู่ให้ไขน้ำเข้าท่วมแปลงนา ๑ - ๒ วัน แล้วปล่อยน้ำออก เพื่อควบคุมเพลี้ยไฟ

  • ใช้ปุ๋ยยูเรีย ๑๐ กก./ไร่ หลังหว่านข้าว ๑๐ – ๑๕ วัน เพื่อบำรุงต้นข้าวให้แข็งแรง
  • อนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติที่ควบคุมเพลี้ยไฟ เช่น ด้วงเต่า, เพลี้ยไฟตัวห้ำ
  • หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี เมื่อสำรวจพบใบม้วน ๒๐ % หรือพบตัวเต็มวัย ๑ – ๓ ตัว/ต้น ในระยะหลังหว่าน ให้พ่นสารคาบาริล(Sevin ๘๕ % WD) อัตรา ๒๐ กรัม/น้ำ ๒๐ ลิตร