นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมฯ ให้
เกรียติมางาน เปิดบ้านกองส่งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
พร้อมมอบ...18/12/2557

   


นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯ
กล่าวรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เนื่องในการเปิดการฝึกอบ
รมองค์ความรู้ ...18/12/2557

   


นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯ
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานรณรงค์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกร ...18/12/2557

   


นายกิตติศักดิ์ จันทรสังข์ ผอ.กลุ่ม
พยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช
พร้อมคณะ ได้สำรวดตรวจการใช้งาน
ชองเครื่อง ...15/12/2557

   


นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯ
เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับกรมการ
ข้าว หน่วยงานgitsda และหน่วยงาน
nectec ...15//12/2557

   


นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯ
ได้เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิท
ธิภาพสินค้าเกษตร ต.ท่าลาดขาว
จ.นครราช ...17//11/2557

   


นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผอ.กลุ่ม
ส่งเสริมการตรวจวินิจฉัยสัตรูพืช ลง
พื้นที่จังหวัดกระบี่ ดูโรครากขาวใน
ต้นยางพารา ...17//11/2557

   


นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯ
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองฯ เข้า
ร่วมพิธีวางพวงมาลาและงาน 47 ปี
กรมส่งเสริมการ...17/11/2557

   

 

ข้อแนะนำ   
ผลงานและแนวคิดพัฒนางาน
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ (c 8)

คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ฉบับที่ ๔๒ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๗ 
 ฉบับที่ ๔๑ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๗ 
 ฉบับที่ ๔๐ วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗ 
 
"แมลงบั่ว"
"เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล"
"โรคขอบใบแห้ง"
 
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในเขต
ภาคกลางเนื่องจากในช่วงนี้สภาพอากาศ
เหมาะสมต่อการ...
 เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในต.หนองกรด
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ และตำบล
ใกล้เคียงที่ปลูกข้าวอาย 40-60 วัน ให้ระ
วังการระบาดของเพลี้ย...
เตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจ.สุพรรณบุร
และจ.ใกล้เคียงในภาคกลางให้ระวังของ
โรคขอบใบแห้ง ในขณะนี้พบในอ.ศรีประ
จันต์ จ.สุพรรณบุรี...
 
          ๒    ๓    ๔                        
  • เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
  • ศัตรูมะพร้าว
  • ศัตรูข้าว

สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันฯ วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗     ...................................................................................................
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันฯ วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗    ...................................................................................................
  สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันฯ วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗    ...................................................................................................
  สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมัน วันที่ ๕ พ.ย.๕๗    ...................................................................................................
 สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันฯ วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗    ...................................................................................................

สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗      ...............................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗     ...............................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗     ...............................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๕ พ.ย.๕๗     ...............................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗      ...............................................................................................


สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๖ พ.ย.๕๗     ................................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๙ พ.ย.๕๗     ................................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๗    ................................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๕ พ.ย.๕๗     ................................................................................................
สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว วันที่ ๒๙ ต.ค.๕๗    ................................................................................................


เอกสารประกอบการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลิต ปี 2557-2558 วันที่ 15-16 กรกฎาคม 57 ณ
โรงแรมทีเค พาเลซ
Download
โครงการประชุมชี้แจงการกำหนดจุดเฝ้าระวังศัตรูพืชภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช
ปี 2557
Download
แผ่นพับการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว
   Download
การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวโดยวิธ Trunk Injection    Download
แบบคำร้องขอรับรองแหล่งผลิตตามระบบการจัดการ  คุณภาพ GAP ข้าว   Download
ทำเนียบหลักสูตรเจ้าหน้าที่อารักขาพืช รุ่นที่ ๑
   Download 
 
ทำเนียบหลักสูตรเจ้าหน้าที่อารักขาพืช รุ่นที่ ๒
   Download
ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและผู้เข้ารับการอบรม 
   หลักสูตรหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช Download
สปอร์ตเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล Download
แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น GAP ข้าว
   Download

แบบประเมินแปลงเกษตรกรเบื้องต้น GAP พืชอาหาร         Download

 แบบสำรวจและวิธีการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช
   Download
 แบบรายงานแผน-ผล การดำเนินงานโครงการควบคุมและ
   กำจัดหนอนหัวดำแมลงศัตรูมะพร้าว Download
 แบบรายงานพื้นที่ระบาดแมลงศัตรูมะพร้าว(แมลงดำหนาม)
   Download
 แบบสำรวจประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูมะพร้าว Download
 แบบสำรวจสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวในแปลงติดตาม
   สถานการณ์ศัตรูมะพร้าว Download
 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับรายเดี่ยว)
   Download
 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (สำหรับกลุ่ม)
   Download
   

เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่อารักขาพืช
   2557 ระหว่างวันที่ 25 - 29 ส.ค. 57 Download

การประเมินผลโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว
   (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่โดยการฉีดสารเคมี
   เข้าลำต้น Download

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมี
   อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2557 - 2558
   วันที่ 4 ก.ค. 57 Download

โครงการเตรียมความพร้อมของผลไม้ไทยก้าวไกล
   สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN GAP)   

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
    ระหว่างวันที่  18 - 19 มี.ค. 57   
- PPT 6 จังหวัด Download     
- PPT 11 หน่วยงาน Download

เอกสารประกอบการสัมมนา ASEAN GAP ระหว่างวันที่
   19 - 21 มี.ค. 57   
- อ.กุลพิพิทษ์ จันทร์บวย (มกอช.) Download     
- อ.เพ็ญระพี ทองอินทร์ (สสจ.) Download
เอกสารหลักเกณฑ์การคัดเลือก ศจช.ดีเด่นปี 2557
   Download   
   - หนังสือ กษ.1010.3/13 เรื่อง การคัดเลือก ศจช.ดีเด่น
   Download       
เอกสารโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน
   ด้านความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระ
   บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว Download  
เอกสารประกอบการสัมมนากลุ่มอารักขาพืชและผู้รับ
    ผิดชอบงานด้านการจัดการศัตรูพืช Download        

ใบประกาศนียบัตรประเมินแปลง GAP Download    

ต้นฉบับใบประกาศนียบัตรประเมินแปลง GAP   
   Download 

หนังสือบันทึกข้อความใบประกาศนียบัตรประเมินแปลง
   GAP Download         
แตนเบียนหนอนหัวดำมะพร้าว ชีววิทยา  การเพาะเลี้ยง
   การปล่อย Download
การจัดการแมลงศัตรูมะพร้าวในอำเภอเกาะสมุย
   Download
เตรียมความพร้อมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยเข้าสู่
   ประชาคมอาเซียน.ppt 
   Download 
 แบบบันทึกการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
   Download

 แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (รายเดียว)
   Download

แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ (รายกลุ่ม)
   Download

 แบบสอบถามข้อมูลด้านการจัดการแหล่งผลิตพืช 
  
Download

 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
   Download

 รายการตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์
  
Download
 การควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังโดยชีววิธี Download
 การประเมินพื้นที่ระบาดศัตรูมะพร้าว Download
 การสำรวจติดตามสถานณ์การศัตรูพืช Download
 วิธีการรายงานโปรแกรมระบบรายงานแปลงพยากรณ์และ
   เตือนการระบาดศัตรูพืช Download
 
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ
   เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อน
   โครงการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP Download
  
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่
   ที่ปรึกษาเกษตรกร ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2556
   ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. Download
 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ม
   ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร วันที่ ๑๗-๑๙
   มี.ค. ๒๕๕๖ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ   Download
 
เอกสารคู่มือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๖
   Download
คู่มือโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๕๖  
   Download
ทะเบียนรุ่นอบรมเจ้าหน้าที่เกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๕๖
  
Download
ยืนยันพื้นที่เป้าหมายโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี ๒๕๕๖
   
Download
 เอกสารประกอบการบรรยายในการอบรมอารักขาพืช
   Download
 ประกาศกรมการข้าว เรื่อง เตือนภัยจากการอพยพของ
   เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหลังการเก็บเกี่ยวข้าว Download
 สารกำจัดแมลงที่ไม่แนะนำให้ใช้ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด
    สีน้ำตาลในนาข้าว  Download
คู่มือการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร
   การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับพืชอาหาร
   (มกษ.9001-2556)(ฉบับปรับปรุงใหม่) Download
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานปี๕๕การส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่
   ระบบการจัดการคุณภาพ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
   (GAP)  Download
 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ปี ๒๕๕๖ ผลิตขยายกล้วย
   โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Download
ผังกระบวนงาน (Flow Chart) การผลิตขยายกล้วย
   โดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Download
 ผังกระบวนการผลิตพ่อแม่พันธุ์แตนเบียน เพลี้ยแป้งสีชมพู
   Anagyrus lopezi  Download
คู่มือสนับสนุนปฏิบัติงานโครงการฯ ปี ๕๕ (พืชอินทรีย์)
    Download
 หลักสูตรอบรมเกษตรอินทรีย์ ปี ๕๕ Download 
 คู่มือที่ปรึกษา GAP สำหรับเจ้าหน้าที่ Download
 คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร เรื่องการจัดการ
   ระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต
   GAP สำหรับกลุ่ม Download
     
 
Copyright © 2012 กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1
  Free Web Counter