นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯและนางศุภลักษณื กลับน่วม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช เดินทางไปดูโรงงานปาล์ม...17/11/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯทำ MOU ร่วมกับ สวทช.เกี่ยวกับการนำงานวิจัยไปร่วมใช้กับ ศจช. ของกรมส่งเสริมฯ...17/11/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯเป็นประธานจัดการองค์ความรู้ KM การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ด้วยชุดตรวจอย่างง่าย ...31/10/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯและข้าราชการ เจ้าหน้าที่กองฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและงาน 47 ปีกรมส่งเสริมการ...24/10/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองฯเป็นประธานการประชุมหารือการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาม ร่วมกับกรมการข้าว ...24/10/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพรตะกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร TOT...21/10/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ประไพรตระกูล ผอ.กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และนายกิตติศักดิ์ จัทรสังข์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยน...20/10/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมตรวจดิน โครงการคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” ...15/10/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ประไพรตระกูล ผู้อํานวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการจัดการความรู้หรือ KM ...13/10/2557
 
......................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และนางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการ...8/10/2557
 
....................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และนางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการ...20/9/2557
  .......................................................................................................................................................................................................
นางชัญญา ทิพานุกะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ภายใตโครงการส่งเสริมการ...20/9/2557
 
..........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมงานกำจัดผักตบชวา...20/9/2557
 
..........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ติดตามและตรวจดูพื้นที่การระบาดเพลี้ยกระโดด...24/9/2557
 
..........................................................................................................................................................................................................
นายกิตติศักดิ์ จันทสังข์ ผอ.กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ลงพื้นที่ติดตามงาน...17/9/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย...12/9/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการวินิจฉัยศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย...12/9/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน...1/9/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมมนา...25/7/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
ผอ. ประสงค์ ประไพรตระกูล และคณะเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.พีรพร พร้อมเทพ เนื่อง...28/2/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนากลุ่มอารักขาพืชและผู้รับผิดชอบงาน...17/2/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์บริหารศัตรูพืช ครั้งที่ 2...11/2/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร โดยมีนายประสงค์ ประไพตระกูล...4/2/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช และนางสาวแสนสุข รัตนผล พร้อมคณะ เดินทางไปติดตามสถานการณ์...15/1/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกลู ผู้อำนวยสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการใช้สารเคมี...8/1/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2557ี่...6/1/2557
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกลู ผอ.สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนให้คำมั่นสัญญาและพิธีรับธงเกษตรที่ดีีี...26/12/2556
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายจำลอง ไกรดิษฐ์ นายอำเภอสะเดา เป็นประธานงานการสร้างจิตสำนึก เพิ่มพูนขวัญและกำลังใจภายใต้คำปฏิญาณตน เป็นเกษตรกรที่ดี...25/12/2556
 
...........................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกลู ผู้อำนวยการสำนักพัมนาคุณภาพสินค้าเกษตร และนางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อานวยการส่วนบริหารศัตรูพืช...20/12/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นายประสงค์ ประไพตระกลู ผู้อำนวยการสำนักพัมนาคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ กรณีตัวอย่างของการดำเนิน...18/12/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นายวีระ ศรีวัฒนตระกลู ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนามะพร้าว ...11/12/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
ข้าราชการและบุคคลากรของสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร มีความยินดีต้อนรับ นายประสงค์ ประไพตระกลู เข้ารับต่ำแหน่ง...15/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และคณะติดตามผลการดำเนินงานควบคุมการระบาดของเพลี้ย...22/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖...20/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร โดยนางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และนายณรงค์ ครองชนม์...19/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกร...15/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การป้องกันและกำจัด...15/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายวิชาการ เป็นเกียรติ์เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "ข้อดีของการปลูกข้าวด้วยระบบ GAP...15/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุมศุนย์บริหารศัตรูพืช ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ...8/11/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม ...28/10/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือ "โครงการควบคุมและกำจัดศํตรูฯ ...25/10/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ 6ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ...21/10/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุม..17/10/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าำเกษตร ขอแสดงความยินดีกับท่านโอฬำร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนใหม่ี..8/10/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อานวยการส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานในการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ ๕ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖..4/10/2556
 
............................................................................................................................................................................................................
นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักฯ..18/9/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร..5/9/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดกรรม ฺBig Cleaning Day เพื่อปรับทัศน์สถานที่..28/8/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร..21/8/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตร์...10/8/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รายงานความก้าวหน้า...31/7/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร  โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานการประชุมส่วนฯ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖...30/7/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชผัก...30/7/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการเปิดงาน“ วันถ่ายทอดเทคโนโลยีและรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอน ...25/7/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ“จัดการประชุมวิชาการนานาชาติแมลงวัน ...11/7/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ ...4/7/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการกำกับดูแลและควบคุม ..4/7/2556
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือ...3/7/2556
 
..............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานการประชุมศูนยส่งเสริมพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)...21/6/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการกำกับดูแล และควบคุมการใช้ี...20/6/2556
.............................................................................................................................................................................................................
นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการสัมมนาและประชาพิจารณ์ เรื่อง รับฟังความคิดเห็นการใช้สารเคมี...20/6/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิทยากรหลัก เรื่อง การผลิตขยายแตนเบียน...17/6/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมกำหนดมาตรการกำกับดูแลและควบคุมการใช้สารเคมี...7/6/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กับนายสินชัย สวัสดิชัย นายกสมาคมอารักขาพืชไทย และ Mr. Martin Gibson...5/6/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดมาตรการกำกับดูแล...4/6/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
KM สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องประสบการณ์ด้านการจัดการศัตรูพืชกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธ...29/5/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานการประชุมส่วนบริหารศัตรูพืช โดยมีเจ้าหน้าที่ภายในส่วนฯ...20/5/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผอ.ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้าเป็นประธานการประชุมส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนาคุณภาพสินค้า..16/5/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผลิตพ่อ-แม่พันธุ์.. 16/5/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นายวิรัช อ่ำสกุล 2/5/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
เจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช ได้นำนักศึกษาฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการด้านการเพาะเลี้ยง 2/5/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายธงชัย สุทธิพงศ์เกียรติ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการผลิตและควบคุมศัตรูผักผลไม้เพื่อการส่งออก เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมคันไถ 1/5/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
นางพรรณพิมล  ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบนโยบายแก่คณะทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ 30/4/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
๒๖ เม.ย. ๕๖ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมาย นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 30/4/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
๒๔ เม.ย. ๕๖ นางมัณฑนา มิลน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงและการใช้ 30/4/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
๒๓ เม.ย. ๕๖ นางวัชรีพร  โอฬารกนก  ผอ.ส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการควบคุมและกำจัดศัตรูมะพร้าว 30/4/2556
 
.............................................................................................................................................................................................................
๒๙ มี.ค. ๕๖ ณ ตลาดสี่มุมเมือง และห้างเทสโกโลตัส สาขารังสิต จังหวัดปทุมธานี นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัด...
 
.............................................................................................................................................................................................................
๑๑ เม.ย. ๕๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ผอ. สุกัญญา อธิปอนันต์ พร้อมข้าราชการ พนักงาน...
 
.............................................................................................................................................................................................................
๑ เม.ย. ๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ผอ. สุกัญญา อธิปอนันต์...
 
.............................................................................................................................................................................................................
๒๘ มี.ค. ๕๖ นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานการประชุมส่วนบริหารศัตรูพืช...
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายจุมพล  ไทยสุชาติ  ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการบริการอารักขาพืช เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเทคโนโลยี...
 
.............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร....
 
..............................................................................................................................................................................................................
นายสมชัย  วิสารทพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นวิทยากรบรรยายในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมกิจกรรม big cleaning day...
 
..............................................................................................................................................................................................................
๑ มี.ค. ๕๖ นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาเชิง...
 
..............................................................................................................................................................................................................
๒๘ ก.พ. ๕๖ นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร มอบรางวัลผู้ชนะการประกวด...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา“Regional Training Workshop on Biological Control”  
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางพัชรมณฑ์ ศิริเลิศวิมล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก”
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  แสดงความยินดีกับนางสาวแสนสุข  รัตนผล ที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการเพาะเลี้ยงและจัดการพันธุ์พืช คนปัจจุบัน
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการอบรม หลักสูตร“สำหรับเจ้าหน้าที่อารักขาพืชระดับอำเภอ”....
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร นางศุภลักษณ์ กลับน่วม ผอ.ส่วนส่งเสริมและบริการพัฒนา...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการสุ่มตัวอย่างสินค้าเกษตรเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร แสดงความยินดีกับ นางสาวนันทา บูรณะธนัง ที่ได้รับตำแหน่งผู้อํานวยการกองแผนงาน คนปัจจุบัน 
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางาน...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ MOU ว่าด้วยความ...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา  อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานโครงการอินทรีย์ จาก ๑๙ จังหวัด จำนวน ๕๐ คน...
 
..............................................................................................................................................................................................................
สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร จัดนิทรรศการมะม่วงอบไอน้ำเพื่อการส่งออก ในงานวันเกษตรแห่งชาตปี ๒๕๕๖...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มอารักขาพืช รุ่นที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ ก.พ. ๕๖...
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ม.ค. ๕๖ นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นักวิชาการกลุ่มอารักขาพืชรุ่นที่ ๒...
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค. ๕๖ นายสุรพล จารุพงศ์์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรมนักวิชาการกลุ่มอารักขาพืช รุ่นที่ ๑...
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ม.ค. ๕๖ นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน.... 
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ม.ค. ๕๖ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช..
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ ม.ค. ๕๖ นางสุกัญญา  อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินรายได้...
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ม.ค. ๕๖ นางสุกัญญา  อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกำกับดูแล...
 
..............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธ.ค.๕๕ นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม ร่วมดูงานศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืช
 
ตำบลหนองไข่น้ำ จังหวัดนครราชสีมา...
 
...............................................................................................................................................................................................................
เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  นายสาลี่ สุขเกิด ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๕ และคณะทำงาน ได้มาประชุมหารือ
 
“โครงการควบคุมกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่”  และดูงานส่วนบริหารศัตรูพืช  สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา  อธิปอนันต์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร และนางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช ร่วมดูงานศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕...
 
..............................................................................................................................................................................................................
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง กำหนดมาตรการและแผนการจัดการเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ปี ๕๕/๕๖
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕...
 
...............................................................................................................................................................................................................
ข้าราชการจากสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ เขตจตุจักร
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕...
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา  อธิปอนันต์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  เป็นประธานในการประชุมสำนักฯ ณ ห้องประชุมสำนักฯ อาคาร ๕ ชั้น ๒
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕...
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางสุกัญญา  อธิปอนันต์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เข้าร่วมประชุมการติดตามสถานการณ์เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ในเขตภาคเหนือตอนบน...
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางวัชรีพร โอฬารกนก ผู้อำนวยการส่วนบริหารศัตรูพืช เป็นประธานการประชุมส่วนบริหารศัตรูพืช ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕...

 
...............................................................................................................................................................................................................
นายโอฬาร  พิทักษ์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ประธานการประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕...

 
...............................................................................................................................................................................................................
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสุกัญญา อธิปอนันต์ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕...
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษร เป็นประธานการประชุมวางแผน วางแผนควบคุม ติดตามสถานการการระบาดศัตรูมะพร้าว
และดูงานการผลิต ขยาย แมลงศัตรูธรรมชาติ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๕๕
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางเริงจิตร พรหมสถิต ผอ. สพส. เป็นประธานการประชุม "ศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สัญจร" เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการของศูนย์ฯ
และจัดทำราคาต้นทุนมาตรฐานพันธุ์พืช ของศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ฯ (พันธุ์พืชเพาะเลี่้ยง) จ.ลำพูน
 
...............................................................................................................................................................................................................
ประชุมคณะทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 
...............................................................................................................................................................................................................
ประชุมศูนย์บริหารศัตรูพืช ณ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
 
...............................................................................................................................................................................................................
โครงการสาธิตกำจัดหนอนหัวดำชุมชนมีส่วนร่วม โดยใช้แตนเบียนไข่และแตนเบียนหนอน
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานแถลงข่าว การควบคุมและกำจัดหนอนหัวดำแบบครอบคลุมพื้นที่ ณ อำเภอกุยบุรี
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมชมศูนย์รังสีควบคุมศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
 
...............................................................................................................................................................................................................
ประชุมที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
 
...............................................................................................................................................................................................................
การใช้สารธรรมชาติ (เชื้อราบิวเวอเรีย) ป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ณ ศูนย์เรียนรู้องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ต.ศาลาแดง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานการสัมมนาเรื่อง "การวางแผนเพื่อการพยากรณ์แจ้งเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว
ในฤดูปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๕" ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางเริงจิต  พรหมสถิต ผอ.สพส. และนางลาวัลย์  จีระพงษ์ ผชช.ด้านบริหารศัตรูพืช เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการระบาด
เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดยมีนายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ ๓ เม.ย ๕๕ ณ สำนักงานสหกรณ์
จ.นครราชสีมา และร่วมดูงานศูนย์บริหารศัตรูพืช จ.นครราชสีมา
 
...............................................................................................................................................................................................................
นางเริงจิต  พรหมสถิต ผอ.สพส. เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดในมันสำปะหลังและการปรับปรุงคู่มือแนะนำเกษตรกร เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๕
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์
 
...............................................................................................................................................................................................................
   
 

Copyright © 2012 สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร.02 - 940 - 6190 - 1
  Free Web Counter