<<<<< ข่าวย้อนหลัง >>>>>

สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗

สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๓๐ เมษษยน ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง  วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ 

หน้า                       ๕