ข้อมูลทั่วไป โดย : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย  สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร


นายสมชัย  วิสารทพงศ์
ผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์

E-mail   :   agriqua41@doae.go.thcall center
0-2579-0121-8