เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์                                                     เอกสารเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่น่าสนใจ

หัวข้อวารสารชมรมเกษตรอินทรีย์

1. เศรษฐกิจพอเพียง

2. ปุ๋ยหมักพระราชทาน

3. การบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายเกษตรอินทรีย์" - ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

4. ประสบการณ์เกษตรอินทรีย์ - ชนวน รัตนวราหะ

5. ประวัติความเป็นมาของ ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย - สุพจน์ ชัยวิมล

6. เกษตรอินทรีย์ - ปริญญา พรศิริชัยวัฒนา

7. เกษตรเพื่อสุขภาพ - ศ.นพ.ดร.วิจิตร บุญยะโหตระ

8. การปรับปรุงบำรุงดิน โดยวิธีธรรมชาติ - ปรัชญา ธัญญาดี

9. บทความพิเศษ เครือข่ายประชาคมเกษตรยั่งยืน - จุลณีย์ ถนอมพล

10. โปรตีนและกรดอะมิโน - รศ.ธวัช ลวะเปารยะ

11. เกษตรอินทรีย์จากต่างแดน - สุพจน์ ชัยวิมล

12. ข้อบังคับชมรมฯ

13. บทบาทของจุลินทรีย์กับเกษตร อินทรีย์ - ดร.พงศ์เทพ อันตะริกานนท์

14. ผักสมุนไพร ผลไม้สุขภาพ

15. คณะกรรมการชมรมฯ (2544-2546)

สมุดจดบันทึกข้อมูล
โรงเรียนเกษตรกรไม้ผลอินทรีย์
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
หลักสูตรการผลิตผักอินทรีย์ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ
วันที่ 14 ก.พ. - 1 เม.ย. 48

 1. สมุดบันทึกข้อมูลโรงเรียนเกษตรกร ข้าวอินทรีย์

 2. สมุดบันทึกข้อมูลโรงเรียนเกษตรกร ผักอินทรีย์

 3. สมุดบันทึกข้อมูลโรงเรียนเกษตรกร ไม้ผลอินทรีย์

คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
หลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ตามกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ
วันที่ 14 ก.พ. - 1 เม.ย. 48

 4. คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร หลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในพระราชดำริ

 5. คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร หลักสูตรการผลิตผักอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในพระราชดำริ

 6. คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร หลักสูตรการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในพระราชดำริ

สัมมนาการวางแผนการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ และรังสีทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัย
ณ โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล จ.นครราชสีมา
วันที่ 16-19 มีนาคม 2547

 1. เอกสารประกอบการสัมมนา การวางแผนการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ (เล่ม 1)

 2. เอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการตรวจสอบรับรองของประเทศไทย (ประกอบการสัมมนาการวางแผนการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2)

การอบรมเรื่อง "การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง"
ณ โรงแรม มารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ
วันที่ 4 สิงหาคม 2546

 1. จากเกษตรเชิงเดี่ยวมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์

 2. การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง


 


1. แผ่นพับการผลิตข้าวอินทรียโดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สบภ. สพส. กรมส่งเสริม การเกษตร

2. แผ่นพับการปลูกหน่อไม้ฝรั่งอินทรีย์ โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สบภ. สพส. กรมส่งเสริม การเกษตร

3. แผ่นพับการถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร สถาบันส่งเสริมเกษตรชีวภาพและ โรงเรียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

...............................................................................................

4. แผ่นพับวิธีการผลิตพืชผักอินทรีย์ โดยนายกฤษณ์ พุ่มคชา กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการเกษตร

5. แผ่นพับการผลิตพืชอินทรีย์ สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

6. แผ่นพับน้ำสกัดชีวภาพ สูตรป้องกันและกำจัดศัตรูพืช โดย ศูนย์บริหารศัตรูพืช จังหวัดชัยนาท สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่1 กรมส่งเสริมการเกษตร

7. โปสเตอร์เกษตรอินทรีย์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สบภ. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

...............................................................................................

8. เอกสารเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ

9. วารสารชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม - กันยายน 2545)

10. เอกสารประกอบการอบรม การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สบภ. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

11. เอกสารคำแนะนำเกษตรอินทรีย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2) กสอ. สบภ. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

...............................................................................................

12. What is Organic Farming ? produced by the Henry Doubleday Research Association , For copies of the international organic standards contact : IFOAM

13. เอกสารคำแนะนำ วิธีเก็บตัวอย่างดินเพื่อการวิเคราะห์ ปรับปรุงโดย กองวิเคราะห์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

14. จากเกษตรเชิงเดี่ยวมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง "การทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 4 ส.ค. 46 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดย กสอ. สบภ. สพส. กรมส่งเสริมการเกษตร

15. คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักสูตรการผลิตผักอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ในพระราชดำริ โดย กสอ. สบภ. สพส. กรมส่งเสริมการเกษตร

...............................................................................................

16. คำแนะนำเกษตรอินทรีย์ (พิมพ์ ครั้งที่ 1) กสอ. สบภ. สำนักพัฒนาคุณภาพ สินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

17. การปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์ โดย กลุ่มส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

18. เอกสารการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่าควบคุมศัตรูพืช กลุ่มงานเชื้อจุลินทรีย์ สถาบันบริหารศัตรูพืชโดยชีววิธี กรมส่งเสริมการเกษตร

19. คำแนะนำเรื่อง ปุ๋ยหมัก กสอ. กรมส่งเสริมการเกษตร

20. น้ำสกัดชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

...............................................................................................

21. มาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ของประเทศไทย สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

22. Standards for Organic Crop Production in Thailand โดยสถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

23. คู่มือการใช้สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ที่ได้มาตรฐานของประเทศไทย สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร

24. การใช้น้ำสกัดชีวภาพและ ปุ๋ยหมักแห้งชีวภาพ กับ...ส้มโอพันธุ์ ขาวแตงกวา ภูมิปัญญาเกษตรกร สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 กรมวิชาการเกษตร

25. วิธีเก็บตัวอย่างดินและน้ำเพื่อการวิเคราะห์ กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร

...............................................................................................

26. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกมันสำปะหลัง ในระบบเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

27. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกสับปะรด ในระบบเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

28. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

29. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกหน่อไม้ฝรั่ง ในระบบเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

30. คู่มือการจัดการดินเพื่อปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ในระบบเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน

...............................................................................................

31. 12 ปี ข้าวอินทรีย์ ที่รอยต่อ เชียงราย-พะเยา จาก "ทุ่งลอ" สู่ประชาคมยุโรป และตลาดโลก บทนำโดย บริบูรณ์ สมฤทธิ์ เรียบเรียงโดยนิทัศน์ สิทธิวงศ์ และ บุญดิษฐ์ วรินทร์รักษ์

32. ยุทธศาสตร์การเกษตรที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดย อาจารย์อาภรณ์ ภูมิพันนา

33. ชาวนาเกษตรอินทรีย์ ผู้สร้างประวัติศาตร์หน้าใหม่ของยโสธร มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

34. Organic Products from Thailand : Department of Export Promotion, Ministry of Commerce, Royal Thai Government

35. ความรู้เบื้องต้นเกษตรอินทรีย์ แนวทางการเกษตรแบบองค์รวมเพื่อ การอนุรักษ์ - ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิสายใยแผ่นดิน

...............................................................................................

36. เอกสารประกอบการสัมมนา การวางแผนการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ (เล่ม 1) โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สบภ. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

37. เอกสารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการตรวจสอบรับรองของประเทศไทย (ประกอบการสัมมนาการวางแผนการผลิต การตลาดเกษตรอินทรีย์ เล่ม 2) โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สบภ. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

38. เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์

39. การตลาดเกษตรอินทรีย์ (Organic Market) โอกาสและช่องทางสู่ตลาดเกษตรอินทรีย์โลก โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล และ เจษณี สุขจิรัตติกาล

40. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ฉบับการ์ตูน โดย GREEN NET

...............................................................................................

41. มาทำเกษตรอินทรีย์กันดีกว่า โดย สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

42. หลักการผลิตข้าวอินทรีย์ โดย สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

43. ข้อมูลทางวิทยาศาสตร น้ำหมักชีวภาพ (ตอนที่ 1) โดย กองทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านเกษตร กรมวิชาการเกษตร

44. น้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์พื้นบ้าน เทคนิคการใช้จุลินทรีย์พื้นบ้านที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรกสิกรรมไร้สารพิษและสิ่งแวดล้อม โดย ชุมชนสหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศก

45. เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ เพื่อผลิตข้าวคุณภาพ ถูกอนามัย ลดต้นทุน โดย สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม และมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

...............................................................................................

46. เกษตรอินทรีย์วิถีศรีษะเกษ โดย นายถนอม ส่งเสริม ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

47. เคล็ดวิธีสร้าง นาสวนธรรมชาติ ไร่นาสวนผสมปลอดสารเคมี กสิกรรมแนวใหม่ที่ชาวนาไทยควรนิยม โดย นายพูลจิตต์ กาลพัฒน์ : ชาวนา และ เพียงกล้า สวนนาทอง : สัมภาษณ์

48. วารสารเกษตรใหม่ สูตรฟันธง โดย รายการ "สีสันชีวิตไทย" วิทยุเพื่อการเกษตรและอาชีพเสริม

49. กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดย กลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว, ศูนย์การศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม

50. โครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

...............................................................................................

51. สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ไทย เกษตรอินทรีย์โลก ข้อมูลการผลิต การตลาด และวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกาล

52. แนวทางการผลิตพืชอินทรีย์ Methods of Organic Plant Production โดย ดร.สมคิด ดิสถาพร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

53. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ข้าวอินทรีย์ โดย สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

54. คู่มือประกอบการเรียน หลักสูตรการผลิตพืชอาหารปลอดภัย โครงการโรงเรียนเกษตรทางไกล รุ่นที่ 20 ปี 2547 โดย ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

55. เกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ เอกสารโครงการเกษตรอินทรีย์ ลำดับที่ 5/2545 อำนวยการโดย นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

...............................................................................................

56. คู่มือศึกษาการพัฒนาของชาวบ้าน โครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

57. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "ครัวไทยเป็นครัวโลกได้จริงหรือ" จัดโดย ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย วันที่ 21 เมษายน 2547 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

58. เอกสารวิชาการ ประกอบการอบรมเกษตรกร ตามโครงการส่งเสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ วันที่ 3-25 สิงหาคม 2547 จำนวน 20 รุ่น จัดโดย สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

59. เกษตรออแกนิคและสิ่งแวดล้อม โดยเทคนิคน้ำสกัดชีวภาพ (Bioextract, B.E) โดย ชมรมเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.เกษตร สนับสนุนโดย กองพัฒนาการบริหารงานเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

60. Organic Farming and Certification Proceedings of AIT Workshop by Willem F. Stevens , Gajendra Singh , Mukku Shrinivas Rao ( Asian Institute of Technology : November 2002)

...............................................................................................

61. เศรษฐกิจ การผลิต การตลาด ข้าวอินทรีย์ ปีเพาะปลูก 2544/45 โดย สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 3/2546 : มีนาคม 2546

62. การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดพืชผักอินทรีย์มาตรฐาน โดย ส่วนวิจัยเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารเศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 2/2546 : สิงหาคม 2546

63. มาตรฐาน IFOAM มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล(2541) สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์(มกท.) กรุงเทพฯ

64. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ของประเทศไทย Thailand Standards for Organic Agriculture โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรกฎาคม 2547

...............................................................................................

65. เอกสารประกอบการสัมมนา สูตรเด็ด ปุ๋ยน้ำหมัก ทางเลือกเกษตรกรไทย วันที่ 1 ก.ย. 2544 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารมติชน (ชั้น9) จัดโดย นสพ.มติชน , นิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน และฟอร์ด

66. ฮอร์โมนพืชและธาตุอาหารพืช ในน้ำหมักชีวภาพ โดย กองเกษตรเคมี กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

67. ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (Organic Products) เพื่อสุขภาพของเรา เพื่อสิ่งแวดล้อมโลก โดย วารสารกรีนเนท

68. การปลูกผลไม้แบบอินทรีย์ โดย วารสารเกษตรกรรมธรรมชาติ

69. ผักเกษตรอินทรีย์ "อนาคตที่ยั่งยืน แต่ยังรอคำตอบ" ชมรมผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์สุพรรณบุรี โดย วารสารกรีนเนท

...............................................................................................

70. เอกสารวิชาการ ปุ๋ยชีวภาพ โดย กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร ปี พ.ศ. 2545

71. คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักสูตรการผลิตไม้ผลอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

72. คู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริ โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

...............................................................................................