.
   I สบู่ดำพืชพลังงาน I แมลงดำหนาม I การควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว I ตรวจวิเคราะห์สารพิษ I การจัดการความรู้ l Morning Talk l ติดต่อหน่วยงาน l


ประวัติ-ภารกิจ
โครงสร้าง-อัตรากำลัง
คณะผู้บริหาร
นโยบาย-โครงการที่สำคัญ
ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช
แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการเกษตร
หน่วยงานภายในกรมฯ
บริการด้านจักรกลการเกษตร
บริการด้านป้องกันกำจัดศัตรูพืช
บริการพันธุ์พืช
บริการรังสีเพื่อการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์/ที่อยู่/E-mail
โปรแกรมรายงานการระบาด
   ศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ
    (ppsd)
รายชื่อ TOT โรงเรียนเกษตรกร
                ในพระราชดำริ

แผนผังเว็บไซต์
Link หน่วยงานในสำนักฯ
หนังสือเวียน
แผน ผล การปฏิบัติงานสำนักฯ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน การให้ บริการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ในผลผลิต ปี 2550-2552
กระบวนงานการเตือนการระบาด
ศัตรูพืช  vcd เรื่องกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ หรือกองทุน FTA กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

.........................................................................
นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการการจัดการศัตรูมะพร้าว
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร.................ภาพข่าว

...............................................................................................


................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒาคุณภาพสินค้า
เกษตร เป็นประธานการประชุมจัดทำโครงการการจัดการ ศัตรูมะพร้าวในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม
สำนักพัฒาคุณภาพสินค้าเกษตร ...............ภาพข่าว

....................................................................................................................................................................
นายวิทยา อธิปอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒา
คุณภาพสินค้าเกษตร เป็นประธานการประชุม
ผู้บริหารของสำนักฯครั้งที่ 5/2554
วันที่ 24 มิถุนายน 2554
ณ ห้องประชุมสำนักฯ............ภาพข่าว

......................................................................

 


ตารางการประชาสัมพันธ์
     การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังในรายการโทรทัศน์

แนวทางการปฎิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ กิจการกรรมสนับสนุนสารเคมี
   แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังก่อนปลูก ตามโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง


 Power Point  ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ๓๐ มิ.ย. ๕๔  
     (ในส่วนของ สพส.) 
      ๑. รายงานสถานการณ์การระบาดและแนวทางการควบคุมศัตรูพืช
           - สถานการณ์การระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
           - สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
           - สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว
      ๒. สัมมนาโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
          -
การวางแผนการผลิตขยายและปล่อยศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้ง
              - สรุปผลการสัมมนาเกษตรอำเภอ
      ๓. โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรPower Point ในการสัมมนาโครงการการจัดการเพลี้ยแป้ง
   มันสำปะหลัง ปี 2554 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554
   ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น
-   
   - คู่มือโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔

   -
การจัดการด้านเขตกรรมเพื่อควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
   - โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔

   - โครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๔
   - การประเมินพื้นที่ระบาด
   - R2R
   - สารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
   - การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
   - ใบรับสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
 
  - แผนการจัดส่งสารเคมี
   - ใบตอบรับพัสดุ
   - ตัวอย่างหนังสือตอบรับสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
   - รายละเอียดบนกล่องบรรจุสารเคมี

   - ขั้นตอนการจัดสรรสารเคมี

  ...............................................................................................


คำแนะนำในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล2554    
    ของกรมการข้าว.pdf
 
ประกาศกรมการข้าว
    เรื่อง เตือนการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
 

         ข่าวประชาสัมพันธ์
   แจ้งเรื่องการดำเนินงานโครงการควบคุมการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ปี ๒๕๕๔ ขอให้สนง.เกษตรกรุงเทพมหานคร และ สนง.กษจ. ที่เกี่ยวข้อง ส่งแบบขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวต้านทาน ตามแบบที่แนบ .... 
         ๑.  ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม

 แบบรายงานทำเนียบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน....

 เรื่อง ขอส่งใบรับสารเคมีโครงการการจัดการเพลี้ยแป้งมัน
สำปะหลัง ปี ๒๕๕๔ .....

แผนการเฝ้าระวังและ3มาตรการ
ในการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
....

มาตรการควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล...สถานการณ์การระบาดศัตรูข้าว  13 กรกฎาคม  ๒๕๕๔
สถานการณ์การระบาดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง 13 กรกฎาคม  ๒๕๕๔    
สถานการณ์การระบาดศัตรูมะพร้าว  13 กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

 


 


               
ข้อมูลในสำนักพัฒนา
      คุณภาพสินค้าเกษตร

www.google.com

ข้อแนะนำ   
ผลงานและแนวคิดพัฒนางาน
ตำแหน่งชำนาญการพิเศษ
(c 8)

คลิ๊กที่นี่คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ
รายงานแปลงพยากรณ์และ
เตือนการระบาดศัตรูพืช
ค้นหาสารเคมีกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช


การตรวจวินิจฉัยศัตรูพืช
แนวทางปฏิบัติตามระบบ
    สากลการจำแนกประเภท
    และติดฉลากสารเคมี
    /เคมีภัณฑ์

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและ
    การใช้โปรแกรมต่างๆ

สถิติเบื้องต้นและการ
    ใช้งานโปรแกรม SPSS

ปฏิทินการระบาดศัตรูพืช
เกษตรอินทรีย์
ข้อมูลการส่งออกผักผลไม้
ระบบให้น้ำพืช
วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว
การแปรรูปผลผลิต
พลังงานทดแทน
การควบคุมศัตรูพืชโดย
    ชีววิธี

โรงเรียนเกษตรกร
    ในพระราชดำริ

วัตถุอันตรายที่ได้รับการ
    ขึ้นทะเบียน

รายชื่อสารเคมีที่ห้ามใช้
    ห้ามจำหน่ายและห้ามมีไว้     ในครอบครอง

รังสีเพื่อการเกษตร
การเลี้ยงผึ้ง
การเลี้ยงครั่ง pdf
การเลี้ยงครั่ง
การเลี้ยงจิ้งหรีด pdf
การเลี้ยงจิ้งหรีด
หัวเชื้อ พด.
    ของกรมพัฒนาที่ดินภายในกระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการคลัง
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน  
ฟังธรรม
    หลวงพ่อปัญญานันทะ

 

 


สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Bureau of Agricultural Product Quality Development Department of Agricultural Extension
Phaholyothin Rd. Chatuchak, Bangkok 10900
Webmaster : jumpol@doae.go.th โทร.02-9551626