ผู้เรียบเรียง อุบล สุวรรณโณ
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร