ผู้เรียบเรียง วิโรจน์ สุนทรภัค
ประพนธ์ ไทยวานิช
ศุภลักษณ์ กลับน่วม
กลุ่มงานโรคพืช   กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร