แอสเตอร์

ผู้เรียบเรียง อัจนา ชำนาญศิลป์
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร