ผู้เรียบเรียง จันทนา บุญประภาพิทักษ์
กลุ่มงานโรคพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร