ผู้เรียบเรียง สมคิด โพธิ์พันธุ์
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร