ผู้เรียบเรียง สุนทร ธารามาศ
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร