ผุ้เรียบเรียง วิโรจน์ สุนทรภัค
ประพนธ์ ไทยวานิช
ศุภลักษณ์ กลับน่วม
กลุ่มงานโรคพืช กองป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร