เยอบีรา


ผู้เรียบเรียง สมคิด โพธิ์พันธุ์
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
นุชญา ณ สงขลา
สถาบันส่งเสริมเกษตรชีวภาพและโรงเรียนเกษตรกร