มะลิ

ผู้เรียบเรียง สมชาย มีชีพสม
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร