โรครากเน่า

โรครากเน่า (Root rot)

สาเหตุ

เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc
อาการ
โรคนี้จะเกิดกับมะลิที่มีอายุมากกว่า 1 ปีขึ้นไป โดยจะมีอาการใบเหลือง เหี่ยวและทิ้งใบ ต้นจะแห้งตาย เมื่อขุดดูจะพบว่ารากเน่าเปื่อย ที่โคนต้นจะพบเส้นใยสีขาวและเม็ดราเป็นก้อนกลมสีขาวหรือสีน้ำตาลหรือสีดำ จับอยู่ตามแถวโคนต้นและแทรกอยู่ในระหว่างก้อนดินโคนต้น มักระบาดในสภาพดินที่เป็นกรด และพื้นที่ที่ปลูกซ้ำเป็นเวลานาน

โรครากเน่า
โรครากเน่า

การแพร่ระบาด

เชื้อราแพร่ระบาดได้ช้ามากโดยเส้นใยเจริญไปในดิน การแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นโดยเชื้อราติดมากับกิ่งพันธุ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ เช่น จอบ เสียม หรือติดไปกับเท้าคนหรือสัตว์ที่ย่ำเข้าไปในแปลง
การป้องกันและกำจัด
ถ้าพบต้นเป็นโรค ควรถอนเผาไฟทำลายเสีย ดินในหลุมที่เป็นโรค ควรขุดเผาไฟ แล้วใช้ปูนขาวหรือน้ำยาเทอรราคลอผสมน้ำรดลงในดิน ถ้าระบาดทั่วสวนให้เปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ก่อนประมาณ 4-5 ปี ถ้าต้องการปลูกซ้ำเดิม ก็ควรมีการปรับสภาพดินด้วยการใส่ปูนขาวและปุ๋ยคอก

เมนูหลัก มะลิ