ผู้เรียบเรียง นายทรงกลด ซื่อสัตตบงกช
กลุ่มงานสัตว์ศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร