เป็นจุดสีน้ำตาลดำประปรายบนก้านช่อดอกและก้านดอก
เป็นผงสีขาวฟูปกคลุมตามก้านช่อ ต่อมาจะค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน