ผู้เรียบเรียง ศุภวรรณ เคี่ยนเมธี
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร