ผู้เรียบเรียง สมศักดิ์ วรรณศิริ
ทรงพล สุโพธิ์
กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร