ผู้เรียบเรียง จุมพล ไทยสุชาติ
กลุ่มงานสัตว์ศัตรูพืชและศูนย์พยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร