ผู้เรียบเรียง สมศักดิ์ วรรณศิริ
เสรี กิตติไชย
กลุ่มงานป้องกันและกำจัดศัตรูอ้อย กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร