ผู้เรียบเรียง สุนทร ธารามาศ
กลุ่มงานแมลงศัตรูพืช   กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร