ผู้เรียบเรียง วิโรจน์ สุนทรภัค
  ประพนธ์ ไทยวานิช
  ศุภลักษณ์ กลับน่วม
กลุ่มงานโรคพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร