ผู้เรียบเรียง
วิโรจน์ สุนทรภัค
เจริญ จีนเจียม
กลุ่มงานโรคพืช กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
กรมส่งเสริมการเกษตร